WKKGZ Klachtenreglement & Tuchtrecht

Ik doe mijn uiterste best om mensen het beste en mooiste van massagetherapie en/of energetische therapie te geven.
Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten.
Toch kan het voorkomen dat men vindt of vermoedt dat ik als therapeut,
om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb.

In dat geval kunt U de hieronder beschreven stappen ondernemen:

Als FAGT geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd.

Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register.

Daarnaast heeft mijn beroepsvereniging (de FAGT) bovendien zelf hoge waarden en standaarden, welke terug te vinden zijn in onze Statuten, het Huishoudelijk Reglement en ons Reglementenboek. U kunt deze FAGT Reglementen hier vinden.

Onafhankelijke Klachtenfunctionaris

Wanneer klachtenfunctionaris
Bij klachten welke te maken hebben met bijvoorbeeld onvoldoende/onjuiste zorgverlening, ongewenste beëindiging zorgverlening, schade door de behandeling/therapie, ontevredenheid over bejegening of nazorg.

Mogelijke maatregel(en)
De klachtenfunctionaris kan geen maatregel opleggen, maar helpt de cliënt zowel om de klacht te formuleren als bij de bespreking met de betreffende CAM-therapeut.

 • Indien u een klacht heeft, probeer dit dan altijd eerst met de betreffende CAM-therapeut te bespreken. Mogelijk komt u hier samen al uit.
 • Mocht dit gesprek niet hebben opgeleverd wat u wenst, of is een dergelijk gesprek om motiverende redenen niet (meer) mogelijk, dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.
 • Deze klachtenfunctionaris zal u helpen om uw klacht goed te formuleren en vervolgens in gesprek te gaan met de betreffende therapeut.
 • Zorggeschil Geschilleninstantie volgens WKKGZ opgelost na bemiddeling van de klachtenfunctionaris.

  Mogelijke maatregelen
  De geschillencommissie welke belast is met de zaak geeft een bindend advies, wat inhoud dat de uitspraak daadwerkelijk uitgevoerd moet worden.
  Dit kan variëren van verplichte continuering van de behandeling tot een schadevergoeding.

 • Blijkt de klachtenfunctionaris niet voldoende te zijn geweest en/of blijft u van mening dat de CAM-therapeut fouten heeft gemaakt, dan zal de klachtenfunctionaris u helpen om uw klacht bij de geschilleninstantie Zorggeschil neer te leggen.
 • Zorggeschil is een onafhankelijke geschilleninstantie welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd.
 • De geschillencommissie heeft als voorzitter altijd een erkend jurist.
 • Iedere CAM-therapeut van de FAGT valt overigens tevens onder het toezicht van IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg)
 • Tuchtrecht

  Wanneer Tuchtrecht
  Tuchtrecht gaat over onzorgvuldig of ongepast handelen van de CAM-therapeut.
  Denk hierbij aan het schenden van beroepsgeheim, onjuiste informatie voorziening naar cliënt(en) of media en/of onzedelijke gedragingen van de CAM-therapeut in woord of daad.

  Mogelijke maatregel(en)
  De TCZ is het Tuchtrecht Complementaire Zorg, welke maatregelen kan opleggen aan de CAM-therapeut. Denk hierbij aan een waarschuwing, een officiële berisping, schorsing of zelfs schrappen uit het register.

  De klacht dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

  Van de klager:

 • Naam
 • Het correspondentieadres en zo mogelijk het e-mailadres
 • Het telefoonnummer
 • De dagtekening
 • De handtekening
 • Over de klacht:

 • Een omschrijving van de gedraging of behandeling waartegen de klager bezwaar maakt
 • De naam van de therapeut
 • Werkadres / Woonadres van de therapeut waartegen de klacht wordt ingediend
 • De vermelding dat de therapeut bij de FAGT is aangesloten.